Målarkalk ABs policy för personuppgiftshantering

2018-06-15 / 1.1

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen med EU-dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Målarkalk AB
Brogårdavägen 11
265 75 Hyllinge
Tel. 042-225018

Organistaionsnummer: 556052-6682

Syfte och hur vi använder dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter och därför har vi upprättat den här policyn. Den är i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Målarkalk AB bedriver produktion och försäljning av kalkbaserade byggprodukter. Företaget riktar sig mot företagskunder primärt i Sverige.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna - namn, telefonnummer och mailadress till ditt arbete.

Förutom att kunna ge bästa möjliga service och uppfylla vårt avtalade åtagande eller leverans så behöver vi också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring och vi har gjort det lätt för dig att avprenumerera från våra nyhetsbrev i själva nyhetsbrevet.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss exempelvis via något kontaktformulär på webbplatsen

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Dina personuppgifter kan komma att överföras till andra företag som vi använder oss av för att fullfölja vårt åtagande, t ex för att kunna slutföra leveranser, kunna ge service på plats samt för att kunna debitera kunden efter fullgjort åtagande. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Lagringstid och villkor

Vi lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt enligt bokförings-lagen samt utifrån vår intresseavvägning för att till exempel kunna identifiera levererat material vid framtida kompletteringar/underhållsarbeten.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör dig och som behandlas av Målarkalk AB. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Målarkalk AB.

Kontakta oss

Vill du kontakta Målarkalk AB angående behandlingen av dina personuppgifter så gör du det via post eller e-post enligt följande:
Målarkalk AB, Brogårdavägen 11, 265 75 Hyllinge / info@malarkalk.se

Om Du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där du bor eller arbetar.